Sista gammelskogen i Fuludalen hotas.

I Fuludalen, mellan vägen från Idre till Flötningen och Strömsillre, finns flera tusen hektar hyggen och ungskogar, men också en 300 hektar stor rest av gammelskog, som Sveaskog nu hotar att avverka. Denna sista oas i öknen finns i trakten av Falkhammaren och Blocktjärnåsen ovan Strådalens fäbod, mellan 650 och 800 meter över havet. Tallen dominerar. Den finns i alla åldrar upp till månghundraåriga. Delar av skogen ligger ovan Naturskyddsföreningens gräns för fjällnära skog.


Före de stora avverkningarna 1950-1960 fanns väldiga arealer av sådan gammal skog i Fuludalen, men nu sjunger de alltså på sista versen. De sista resterna, dessa 300 hektar, borde inte huggas. De borde få stå kvar, för forskning, för naturupplevelser, och som ett bevis på att vi klarar av att förvalta vår natur.
Den lilla resten på 300 ha kan ses som ett levande Naturum, som inte behöver byggas upp för många miljoner kr. Det finns där redan. Det är en skog som man kan "gå in i". Det är skog som i stort sett skött sig själv, som har påverkats av brand, som har dimensionsavverkats och huggits även senare, men som ändå bevarar så många gamla träd och så mycket av gammelskogens struktur att den har höga naturvärden.
Vad ligger bakom Sveaskogs avverkningsplaner? Bolaget är ju alla svenskars egendom. Det borde inte misshandla sina skogar som de andra stora bolagen gör. Har Björn Rosengren lagt ett för stort avkastningskrav på bolaget? Det rimmar i så fall dåligt med de ambitioner Bo Dockered hade våren 2000, bl.a. att bolaget skulle undanta 10 % av skogen från skogsbruk och att bolaget skulle ha en inriktning mot mångbruk och tillgodose även jakt, fiske, bär- och svampplockning, naturupplevelser, rekreation, turism och naturvård.
Jag har deltagit i Grönare Skog-kurser och mött små skogsägare som förstår skogens immateriella värden. De är rädda om sin skog och avverkar minimalt. "Vad ska annars våra barn och barnbarn säga?" Är det fel att tro att alla vi svenskar som äger Sveaskog skulle vara mindre angelägna om att hushålla med gammelskogen?

Lars Nicklasson